ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព យកចិត្តទុកដាក់លើការការពារបរិស្ថាន ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការសុខុមាលភាពសាធារណៈ និងធ្វើការបរិច្ចាគដល់អង្គការសប្បុរសធម៌ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីរួមចំណែកដល់សង្គម។

sec-wa1

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមក្នុងព័ត៌មាន ១


ទុកសាររបស់អ្នក។