ប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍន៍

២០០៥

sec6- អូស

ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2005

Ningbo Haishu Taifeng Garment Co., Ltd. (នាំចូល Ningbo Haishu GIGA
and Export Co., Ltd.) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2005។ យើងមានវិជ្ជាជីវៈ
ប្តេជ្ញាផ្តល់សេវាកម្ម និងដំណោះស្រាយយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ម៉ូដ
ការរចនា ការអភិវឌ្ឍន៍ និងតម្រូវការផលិតកម្ម។ យើងមានគោលបំណង។


ទុកសាររបស់អ្នក។